Ngày 4/10/2019 trường MN Hoa Lan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020.

 

 

Đoàn chủ tịch đã thông qua nội dung chương trình hội nghị

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019; Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học 2019 -2020

2. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và NLĐ năm học 2018-2019.

3. Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019.

4. Báo cáo tổng kết thi đua và phát động phong trào thi đua.

5. Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức .

6. Báo cáo công khai quyết toán thu chi tài chính năm 2018-2019 và dự toán thu chi tài chính trong năm học 2019-2020

7. Thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu.

8. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

9. Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác        

10. Ký cam kết  thi đua.

11. Thông qua nghị quyết Hội nghị CBCCVC và NLĐ, lấy biểu quyết

12. Bế mạc Hội nghị.

Hiệu trưởng nhà trường điểm lại thành tích nhà trường đã đạt được năm học 2018-2019

 

 

* Kết quả thi đua của tập thể trường năm học 2018-2019

- Số hoạt động tốt:  4 hoạt động/GV/ năm

 - Số lượng SKKN thực hiện: 04 (trong đó SKKN đạt A cấp trường: 04)

 - Đạt cấp huyện 4; 4 đạt Chiến sĩ thi đua.- GV dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường: 14/17  Tỉ lệ:  82 %

- Số CB,GV, NV đạt LĐTT: 26/32 tỷ lệ 81 % ( Vượt chỉ tiêu là 0%

 - Số tổ đạt Tập thể lao động tiên tiến: 02 ( Đạt chỉ tiêu) ( Tổ văn phòng, tổ mẫu giáo)

- Trong năm học qua không có trường hợp nào vi phạm ATGT

- Thực hiện tốt DSKHHGĐ và gia đình NGVH

- Đoàn TNCSHCM: Vững mạnh.

 - Công đoàn:  Vững mạnh xuất sắc

 - Trường: Tập thể LĐXS            

 

 

 

 * Phương hướng phấn đấu năm học 2019-2020, các danh hiệu thi đua nhà trường phấn đấu năm học 2019-2020

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổ chức hoạt động tốt         :4/hđ/GV/năm

- Số CBGVNV thực hiện DSKHHGĐ - GĐNGVH       : 100%

- Không có hiện tượng giáo viên đánh trẻ             : 100%

- Số CBGVNV thực hiện ATGT                          : 100%

- Số giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp trường        : 80%

- Số giáo viên dạy giỏi cấp Huyện                        : 3 GV

-  CSTĐ cấp cơ sở                                                : 15%

Đối với đoàn thể và nhà trường

- Công đoàn                                                         : VM

- Cơ quan văn hóa                                                : Huyện

- Công tác quản lý chỉ đạo của cán bộ quản lý     : Tốt

- Hồ sơ sổ sách                                                     : Tốt

- Thi đua khen thưởng                                          : Tốt

- Công tác tài chính                                              : Tốt

- Tổ chức, tham gia các hội thi của ngành            : 100%

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở                      : Tốt

- Thực hiện chế độ báo cáo                                   : Tốt

- Phấn đấu gữi vững danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” năm học 2019-2020.