Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy xã Cam Hải Tây về việc triển khai Đại hội nhiệm kỳ của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Chi bộ trường mn Hoa Lan long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trường Mầm non Hoa Lan, xã Cam Hải Tây tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Về dự và chỉ đạo Đại hội có:
Đ/c Lê Văn Sang- Bí thư Đảng ủy xã Cam Hải Tây

Đồng chí Huỳnh Thị Tưởng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường mầm non Hoa Lan nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

       Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Sang, Bí thư Đảng ủy đánh giá Chi bộ đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ trường mầm non Hoa Lan cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ;

Đại hội tiến hành bầu Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 . Kết quả đồng chí Huỳnh Thị Tưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đồng chí Lê Bách Thảo Phương được bầu giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ.

Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Tưởng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường mầm non Hoa Lan quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.