Nhằm tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận sớm với một ngôn ngữ mới và tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục học ngoại ngữ ở bậc học cao hơn. Hoạt động cho trẻ làm quen tiếng Anh trong trường mầm non tác động tích cực đến các lĩnh vực phát của trẻ; tiếp cận với tiếng Anh ngay từ lứa tuổi mẫu giáo là cần thiết, nhằm đẩy mạnh học tập và tăng khả năng giao tiếp của trẻ.

Một số hình ảnh trong hoạt động giao lưu